شعر ای نفس خرم باد صبا : سعدی

ای نفس خرم باد صبا از بر یار آمده‌ای مرحبا قافله شب چه شنیدی ز صبح مرغ سلیمان چه خبر از سبا بر سر خشمست هنوز آن حریف یا سخنی

یک بیت شعر تصادفی

استخوان سر فرهاد فرو ریخت ز هم
دیده اش در ره شیرین نگران است هنوز
«عبرت نائینی»